เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 พ.ย. 2563 ]167
42 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 พ.ย. 2563 ]180
43 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 พ.ย. 2563 ]157
44 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 พ.ย. 2563 ]146
45 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]143
46 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]152
47 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]137
48 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]135
49 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]135
50 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]137
51 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2563 ]115
52 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]115
53 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]116
54 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2563 ]111
55 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2563 ]134
56 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2563 ]125
57 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2563 ]121
58 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 เม.ย. 2563 ]115
59 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 21 ก.พ. 2563 ]138
60 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 21 ก.พ. 2563 ]139
 
|1|2หน้า 3|4