เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ -แก้ไข [ 30 มิ.ย. 2563 ]37
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]33
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]36
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]30
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]32
6 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]36
7 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]33
8 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]38
9 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]28
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]33
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]28
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]38
13 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]30
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]26
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]32
16 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]31
17 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]30
18 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]31
19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]31
20 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]43
 
หน้า 1|2