เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 687 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ราคากลาง ปร.4 ปร.5 และราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได หมูที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2560 ]259
162 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านยุ้ง ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]272
163 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]333
164 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]210
165 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านยหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]233
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]257
167 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]212
168 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]220
169 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย9 หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]206
170 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]215
171 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทอม 1/2560 จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]210
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงเปิดเทอม 1/2560 จำนวน 133 วัน [ 1 พ.ย. 2560 ]267
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ (นมโรงเรียน) จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]214
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 2 ต.ค. 2560 ]284
175 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]218
176 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) ช่วงปิดเทอม 1/2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]208
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือน ตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]217
178 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง [ 2 ต.ค. 2560 ]224
179 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดทำแผน [ 2 ต.ค. 2560 ]224
180 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]220
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]212
182 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผลิตและซ่อมแซมบำรุงระบบประปา จำวน 1 อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]222
183 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]225
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]203
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]218
186 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุข [ 2 ต.ค. 2560 ]258
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ [ 2 ต.ค. 2560 ]215
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]215
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]213
190 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.60-ก.ย.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]219
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2560 ]259
192 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2560 ]274
193 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2560 ]209
194 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 25 ส.ค. 2560 ]266
195 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]222
196 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแผร่ จำนวน 1 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]214
197 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]226
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ส.ค. 2560 ]249
199 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ส.ค. 2560 ]261
200 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมืองไป สาย ฉ หมู่ที่ 7 [ 15 ส.ค. 2560 ]213
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18