เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 672 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) ช่วงปิดเทอม 1/2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]204
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือน ตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]211
163 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง [ 2 ต.ค. 2560 ]218
164 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดทำแผน [ 2 ต.ค. 2560 ]218
165 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]215
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]206
167 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผลิตและซ่อมแซมบำรุงระบบประปา จำวน 1 อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]218
168 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]221
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]198
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]211
171 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุข [ 2 ต.ค. 2560 ]252
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ [ 2 ต.ค. 2560 ]210
173 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]208
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]207
175 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.60-ก.ย.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]215
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2560 ]254
177 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2560 ]267
178 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2560 ]205
179 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 25 ส.ค. 2560 ]259
180 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]216
181 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแผร่ จำนวน 1 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]209
182 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]219
183 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ส.ค. 2560 ]241
184 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ส.ค. 2560 ]256
185 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมืองไป สาย ฉ หมู่ที่ 7 [ 15 ส.ค. 2560 ]207
186 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบสายหน้าโรงเรียนบ้านลองตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 7 ส.ค. 2560 ]216
187 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2560 ]273
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2560 ]274
189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเหรียญ – นางแจ่ม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 ก.ค. 2560 ]239
190 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางโนนสระอา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 17 ก.ค. 2560 ]207
191 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับเกลี่ยผิวทางถนนเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือถึงเขตติดต่อตำบลตลาด หมู่ที่ 5 [ 28 มิ.ย. 2560 ]207
192 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-6145 นครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2560 ]206
193 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 24 พ.ค. 2560 ]246
194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) หมู่ที่ 10 [ 8 พ.ค. 2560 ]260
195 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) หมู่ที่ 10 [ 4 พ.ค. 2560 ]266
196 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]245
197 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ [ 19 เม.ย. 2560 ]211
198 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 รวม 2 โครงการ [ 19 เม.ย. 2560 ]237
199 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]207
200 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 มี.ค. 2560 ]204
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17