เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

    รายละเอียดข่าว

               ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ได้ดำเนินการยก  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ควบคุมตลาด  และควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ  จำนวน  3  เรื่อง  ดังนี้ 

               1.  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ....  

               2.  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  ควบคุมตลาด  พ.ศ.  ....

               3.  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.  ....

               การนี้  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบและมีส่วนได้เสียต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ตามวิธีการดังต่อไปนี้

               1. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการสำรวจความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ  (เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ www.banphokorat.go.th)  ซึ่งมีกำหนดการประกาศเผยแพร่  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม 2563  เป็นต้นไป  และเปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติ                  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที่  25  สิงหาคม  2563  -  วันที่  10  กันยายน  2563

               2.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการประชุมปรึกษาหารือโดยการประชาพิจารณ์  ระหว่างวันที่  10  สิงหาคม  2563 - วันที่  24  สิงหาคม  2563    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2563