เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) [ 14 ต.ค. 2564 ]4
2 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ค. 2564 ]20
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 พ.ค. 2564 ]16
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 พ.ค. 2564 ]37
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 พ.ค. 2564 ]20
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 พ.ค. 2564 ]17
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 พ.ค. 2564 ]19
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 พ.ค. 2564 ]16
9 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2564 ]18
10 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]19
11 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]18
12 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]31
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]30
14 ก่ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]31
15 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]30
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 2 มี.ค. 2564 ]36
17 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2564 ]32
18 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]34
19 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 29 ม.ค. 2564 ]36
20 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]36
 
หน้า 1|2|3