เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

สำนักงานปลัด


นางศวินันทน์ บุญเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสายสวาท การุญ
นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชร
นางสาวนิชาภา  เขียนสายออ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวฐนันท์ลภัส  ไพรวรรณ์
นางภรณ์ภัสสรณ์  สีวิจี๋
นางภัทรานิษฐ์ ภริตพรพันธุ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวงามเนตร  ศรีโพธิ์

นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายทรรศนะ  ทับจะบก

นางประเทือง มีมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายวิเชียร จำปาโพธิ์

นางดาริน จ่างโพธิ์
นักการภารโรง
 
 คนงานทั่วไป
นายชัชวาลย์ พับโพธิ์
 
นายธเรศ บุตรเกิ่ง
นายประเสริฐ เงินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์์