เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
  โทรศัพท์ + 044-415109
  อีเมล์ + admin@banphokorat.go.th
  ชื่อ + นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
  โทรศัพท์ + 094-2912548
  อีเมล์ + admin@banphokorat.go.th
  ชื่อ +  นางณฐพร  วิโรจน์วงษ์ชัย
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
  โทรศัพท์ + 044-415109
  อีเมล์ + admin@banphokorat.go.th
  ชื่อ + นางศวินันทน์ บุญเกิด
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-415109
  อีเมล์ + admin@banphokorat.go.th
  ชื่อ + นางมลิวรรณ  ส้มสาย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-415109
  อีเมล์ + admin@banphokorat.go.th
  ชื่อ + นายสันติ มรกต
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-415109
  อีเมล์ +  admin@banphokorat.go.th
  ชื่อ + นางสาวสุธชามน  บุญสร้อย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 044-415109
  อีเมล์ + admin@banphokorat.go.th
  ชื่อ + นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 044-415109
  อีเมล์ + admin@banphokorat.go.th