เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถวัลย์ณจักษณ์  สนพะเนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นายพงษ์ศักดิ์ เพียรสนิท
นายจรุญ ทองพันทา
นายบัญชา ผัดโพธิ์
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะนายสมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์


คนงานประจำรถขยะ