เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
กองคลัง


นางมลิวรรณ  ส้มสาย
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 
นางขนิษฐา สอนไธสง
นางอรวรรณ  ยวนแม นางสาวแววดาว  นิลมะเริง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล
นางสาว​นนธิชา เทากระโทก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการ​พัสดุ​ปฏิบัติการ
นางสาวนิอร จันทร์โพธิ์ นางสาวนิตยา ปลั่งกลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้