เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางศวินันทน์ บุญเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสายสวาท การุญ
นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชร
นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกรชำนาญการ


-ว่าง-
นางภรณ์ภัสสรณ์  สีวิจี๋
- ว่าง -
นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวงามเนตร  ศรีโพธิ์

นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายทรรศนะ  ทับจะบก

นางประเทือง มีมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายวิเชียร จำปาโพธิ์

นางดาริน จ่างโพธิ์
นักการภารโรง
 
 คนงานทั่วไป
นายชัชวาลย์ พับโพธิ์
 
นายธเรศ บุตรเกิ่ง
นายประเสริฐ เงินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์์