เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจุน  จ่างโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

นายประหยัด  เชยโพธิ์
 รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์


นายสมเกียรติ  เมืองกลาง

นางพรทิพย์  ขอเหล็กกลาง

นางนงค์นุช  กะจ่างโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขต 1นางสมหมาย  สุขประเสริฐ นายนฤเดช  จันทร์โพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขต 1
นายเอนก  เพ็ชรงูเหลือม
นางนัดธิทรา  อบกลาง
นายสนิท  ทางพุดซา
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 2
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 2
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เขต 2นายเพลิน  จำปาโพธิ์
 นางสมนึก   จีบจอหอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขต 2