เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เมื่อถึงเดือน 5 ตรงกับวันที่ 13 เดือนเมษายนของทุกๆปี เราเรียกวันนี้ว่า วันสงกรานต์ ประเพณีไทยเดิมถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ที่แสดงออกถึงขนธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของไทยที่แสดงถึงความสามัคคี เป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสือไป การส่งเสริมประเพณีสงกรานต์จึงถือเป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง และศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากนั้นรัฐบาลยังประกาศให้ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน สังคม แสดงความรัก ความผูกพันและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด พลังผู้สู้วัย รวมใจลูกหลานในวันสงกรานต์

2024-02-15
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-04
2023-12-28
2023-11-07
2023-09-22
2023-08-14
2023-04-17
2023-03-21