เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ครั้งที่2/66


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

1.แต่งตั้งนางนพวงศ์ ถมโพธิ์ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ในตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ ตามหนังสือสปสช.9.34ว.8425 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

2.เพื่อแจ้งงบประมาณการเงินไตรมาศที่ 2 ในปีงบประมาณ 2566

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2565 ยอดยกมา 317,927.55 บาท

เงินที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 110,716 บาท รวม 126,666 บาท

3. เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 317,927.55 บาท ได้นำมาใช้จ่ายโครงการจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ สามารถดำเนินโครงการได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2566  สำหรับโครงการต่างๆยังไม่สามารถโอนจ่ายได้เนื่องจาก สปสช.มีปัญหาด้านข้อกฎหมายในการจัดสรร

4.คัดเลือกคณะกรรมการกงทุนฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

จากมติที่ประชุม ได้คัดเลือกจากผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพจำนวน 2 ท่าน เป็นอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่

1.นางนพวงศ์  ถมโพธิ์

2. นางวสุมาลี เพ็ชรพะเนา

2024-02-15
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-04
2023-12-28
2023-11-07
2023-09-22
2023-08-14
2023-04-17
2023-03-21