เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563


ชุมชน 2 บ้านวังหิน หมู่ 5 ได้ดำเนินกสรจัดโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนมีการวางแผนในโครงการ เรื่องการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน และเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29