เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยกองสาธารณสุขไดดำเนินการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย ปนะจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างของการจัดการขยะที่ดี โดยรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายผลหมู่บ้าน ชุมชนอื่น เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการที่ดีต่อไป

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29