เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แระชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาและเกิดการเรียนรู้ในการพึ้งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตนเอง มีความพอดีพอเพียงกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29