เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ที่ตนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเป็นการลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้น จากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29