เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์


นางณฐพร  วิโรจน์วงษ์ชัย นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางศวินันทน์ บุญเกิด
นางมลิวรรณ  ส้มสาย
นายสันติ มรกต
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวสุธชามน  บุญสร้อย
 
นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม