เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

คณะผู้บริหาร
นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์


นายมานะ  ถิ่นโพธิ์ นายภาคภูมิ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์


นายอัครพล  ปลอดกลาง -รอบันทึกข้อมูล-
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
โทร 081-7606047
นางณฐพร  วิโรจน์วงษ์ชัย

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
โทร 080-5519878