เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]126
22 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]127
23 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2565 ]156
24 การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]169
25 นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]155
26 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]119
27 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]172
28 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]152
29 การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]137
30 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) [ 14 ต.ค. 2564 ]199
31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) [ 5 ต.ค. 2564 ]188
32 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 31 พ.ค. 2564 ]113
33 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ค. 2564 ]196
34 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 พ.ค. 2564 ]182
35 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 พ.ค. 2564 ]241
36 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 พ.ค. 2564 ]200
37 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 พ.ค. 2564 ]193
38 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 พ.ค. 2564 ]194
39 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 พ.ค. 2564 ]179
40 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2564 ]175
41 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]175
42 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]179
43 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้สนคุณธรมมและโปร่งใส [ 20 พ.ค. 2564 ]76
44 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]199
45 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]201
46 ก่ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]210
47 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]206
48 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 2 มี.ค. 2564 ]186
49 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2564 ]185
50 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]192
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 29 ม.ค. 2564 ]197
52 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]205
53 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 พ.ย. 2563 ]244
54 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 พ.ย. 2563 ]188
55 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 พ.ย. 2563 ]201
56 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วมร่วม [ 24 พ.ย. 2563 ]219
57 มาตรการในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]231
58 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 พ.ย. 2563 ]243
59 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 พ.ย. 2563 ]226
60 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 พ.ย. 2563 ]199
 
|1หน้า 2|3