เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 พ.ค. 2564 ]149
22 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 พ.ค. 2564 ]131
23 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2564 ]131
24 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]135
25 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]134
26 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้สนคุณธรมมและโปร่งใส [ 20 พ.ค. 2564 ]39
27 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]154
28 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]156
29 ก่ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]163
30 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]165
31 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 2 มี.ค. 2564 ]145
32 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2564 ]145
33 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]154
34 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 29 ม.ค. 2564 ]154
35 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]161
36 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 พ.ย. 2563 ]163
37 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 พ.ย. 2563 ]147
38 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 พ.ย. 2563 ]147
39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วมร่วม [ 24 พ.ย. 2563 ]169
40 มาตรการในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]157
 
|1หน้า 2|3|4