วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องจักรขุดลอกวัชพืช ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๑๕ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซ่อมท่อสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๒-๐๐๐๑ สำนักปลัด
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ยธ ๘๖๔๓ นครราชสีมา กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง