วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ (สวนนายไฉยา บ้านนายประเสริฐ) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์ติดบนแผ่นซิงค์ OR Code เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่องสว่าง Smart I pole) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับโครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้าส่องสว่าง (Smart I pole) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๑ หลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง