เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น 

2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29
2021-03-11
2021-03-03
2021-02-04
2021-02-02