เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรเพาะพืชผักสวนครัว)


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรเพาะพืชผักสวนครัว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สนับสนุนให้ประชาชนได้มีผักปลอดสารพิาไว้บริโภคภายในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29
2021-03-11
2021-03-03
2021-02-04
2021-02-02